transition period compulsory spine register (1/1/2023----31/3/2023)

3 February 2023

Aan de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en van de VI’s in de Commissie Informatieverwerking

Aux représentants des hôpitaux et des OA dans la Commission Informatique

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De vergoeding van de verstrekkingen van artikel 14, n), met uitzondering van de verstrekkingen in paragraaf 1, II, A, is afhankelijk van de registratie van de uitgevoerde verstrekkingen.

De gegevens worden geregistreerd in het daartoe voorziene geautomatiseerde register (Spine), beheerd door het Healthdata.be Platform.

 

Volgende overgangsmaatregelen zijn echter van toepassing:

 

•             Tot en met 31/3/2023 kunnen de verstrekkingen gefactureerd worden zonder dat ze al geregistreerd zijn.

•             Vanaf 1/4/2023 kunnen de verstrekkingen niet meer gefactureerd worden zonder dat ze reeds geregistreerd zijn. Er zal een specifieke foutcode “verstrekking met registratieplicht werd (nog) niet geregistreerd” voorzien worden in de factureringsinstructies.

•             De verstrekkingen die gefactureerd werden zonder dat ze al geregistreerd waren, moeten vóór 1/7/2023 geregistreerd worden.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Le remboursement des prestations de l’article 14, n), excepté les prestations reprises au paragraphe 1er, II, A, est conditionné à l’enregistrement de données relatives à ces prestations.

Les données sont enregistrées dans le registre automatisé prévu à cet effet (Spine), géré par la Plate-forme Healthdata.be.

 

Toutefois, les mesures transitoires suivantes s'appliquent :

 

  • Jusqu'au 31/3/2023, les prestations peuvent être facturées sans avoir déjà été enregistrées.
  • A partir du 1/4/2023, les prestations ne pourront plus être facturées sans avoir été préalablement enregistrées. Un code erreur spécifique « prestation soumise à obligation d’enregistrement n'a pas (encore) été enregistrée » sera prévu dans les instructions de facturation.
  • Les prestations qui ont été facturées sans être enregistrées, doivent être enregistrées avant le 1/7/2023.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Sincères salutations,

 

IMAGE

Annelies Degraeve
Attaché
T 02 739 78 45

annelies.degraeve@riziv-inami.fgov.be

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Dienst Geneeskundige Verzorging
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

http://www.riziv.be